Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

3811 d5c2
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaHanJiMun HanJiMun
unni
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viadancingintherain dancingintherain
unni
4060 d40e
unni
unni
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaxannabelle xannabelle
unni

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaxannabelle xannabelle
unni

“So plant your own gardens and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.”

— ― Jorge Luis Borges
Reposted fromxannabelle xannabelle
unni
Uwielbiam rozmawiać z Tobą w nocy, tuż przed snem. Jesteś najwspanialszym happy endem dnia, jaki tylko można sobie wyobrazić, bez względu na to, jak podły czy dobry ten dzień był.
Reposted fromMissTake MissTake viamojanazawsze mojanazawsze
unni

Reposted frompunisher punisher viamojanazawsze mojanazawsze
unni
7096 d6e5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
unni
unni
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaxkseoul blaxkseoul
unni
unni
unni
unni
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viablaxkseoul blaxkseoul
unni
unni
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl